Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ПОСРЕДНИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ПОСРЕДНИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВАОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. (1) С тези Общи условия се определя реда, условията и сроковете за сключване на застрахователни договори от агент, упълномощен от разстояние чрез използване на електронни средства; (2) Агентът осъществява застрахователно посредничество по смисъла на Кодекса за застраховането, което се състои в предлагане и сключване от името и за сметка на застрахователя на застрахователни договори.
(3) Агентът осъществява застрахованелно посреднимество за застрахователя като необвързан агент.
(4) Застрахователните договори, сключени по правилата на настоящите общи условия са на основание чл 184, ал 6 и 7 от КЗ и се сключват във формата на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, като към застраховката са приложими разпоредбите на Кодекса за застраховането, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронния подпис.
(5) За нуждите на настоящите Общи условия са в сила следните определения:
ЗАСТРАХОВАТЕЛ е: Застрахователно акционерно дружество "Уника" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 040451865, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. "Софийски юнак" № 11-13, представлявано от изпълнителните директори Николай Генчев Каварджиклиев, Николай Генчев Иванов и Димитър Стоянов Тонев ивършващо застраховане с разрешение за извършване на застрахователна дейност № / г.
ЗАСТРАХОВАН е физическото лице, което ползва застрахователното покритие по сключената застрахователна полица.
ЗАСТРАХОВАЩ е лицето (физическо или юридическо), което договаря условията на застраховката, сключва и подписва застрахователната полица и плаща определената застрахователна премия
ТРЕТО ПОЛЗВАЩО СЕ ЛИЦЕ е друго лице, посочено от Застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.
Агент Аникс Трейд ЕООД ЕИК:200947137 адрес: София, ул. "Гео Милев" 47, блок 2, етаж 2 интернет адрес: www.anixtrade.com
СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ е всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуга от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на застрахования и застрахователя.
ТРАЕН НОСИТЕЛ е носител на информация даващ възможност на потребителя да съхранява информацията, изпратена до него, който позволява лесното й използване за периода на действие на договора, както и да позволява лесното идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. флопи дискове, CD-ROM, DVD или хард диск на компютъра на потребителя, на който да е съхранено електронното съобщение.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
Член 2. Застрахователният договор се сключва неприсъствено от двете страни, чрез размяна на информация за условията на застраховката и искане за сключване на застраховка между застрахователя и застрахования или негов посредник посредством средства за комуникация от разстояние.
Член 3. Информация съгласно чл 177 от Кодекса за застраховане:
1. Аникс Трейд ЕООД е необвързан Агент, вписан в публичния регистър за застрахователните брокери и застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.9 от Закона за комисията за финансов надзор. Справка – www.fsc.bg;
2. ЕИК:200947137;
3. адрес: София, ул. "Гео Милев" 47, блок 2, етаж 2
4. интернет адрес: www.anixtrade.com
5. тел. 070011137
6. застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на Аникс Трейд ЕООД;
7. Потребителите на застрахователни услуги могат да подават жалби на интернет страницата www.anixtrade.com относно действията на застрахователния агент. Всички спорове ще се решават чрез преговори между страните, а ако при преговорите не бъде постигнато споразумение, всички спорове ще бъдат решавани от компетентния български съд
8. Аникс Трейд ЕООД посредничи само за Застрахователно акционерно дружество "Уника" АД и Застрахователно акционерно дружество "Уника Живот" АД, поради което не извършва специализиран анализ по чл.177, ал.3 от КЗ.
Член 4. (1) Посредством интернет страницата www.anixtrade.com, агентът предлага сключване на следните видове застраховки за Застрахователно акционерно дружество "Уника" АД и Застрахователно акционерно дружество "Уника Живот" АД: застраховка на имущество, застраховка помощ при пътуване, планинска застраховка.
(2) Застраховка имущество "Първи риск" е предназначена за застраховане на жилища и движимо имущество на физически лица. Застраховката се сключва с уговорка срещу първи риск и при настъпване на застрахователно събитие се обезщетява пълният размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума.
(3) Медицински разноски, злополука и живот за еднократно или многократно пътуване.Застраховките се предлагат със съдействието на CORIS International.
(4) Планинска застраховка. Целта на застраховката е основно да покрие направени разходи от Планинската спасителна служба на БЧК по оказването на помощ на пострадал в планината, издирването, спасяването и евакуацията му в случай на нужда.
(5) За всички видове застраховки е в сила следната информация:
1. Застраховател - Застрахователно акционерно дружество "Уника" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 040451865, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. "Софийски юнак" № 11-13, представлявано от изпълнителните директори Николай Генчев Каварджиклиев, Николай Генчев Иванов и Димитър Стоянов Тонев ивършващо застраховане с разрешение за извършване на застрахователна дейност № / г…..;
2. Покритите и изключените рискове, възможностите за изменение на застрахователния договор, срока и начините за прекратяване на договора, предпоставките и срока за плащане на застрахователно обезщетение или парична сума, дължимия данък, процедурите за уреждане на спорове между страните по застрахователния договор и приложимото право са съобразно общите условия на застрахователя и се намират на интернет страницата на Застрахователя - http://www.uniqa.bg и на интернет страницата на Агента www.anixtrade.com;
3. Цената на застраховката премията, записана в полицатата. Цената на застраховката се определя по тарифните условия на застрахователя. Тя зависи от обекта на застраховката, рисковия профил и застрахователната история на обекта на застраховката, периодичността на плащане и валутата в който е сключен договора. Точната цена може да бъде получена след коректно попълване на заявлението за сключване на застраховка на адрес www.anixtrade.com. Проверката на цената не обвързва потребителя с поръчка на застраховка. Потребителят не дължи каквито и да е други комисионни, такси или разходи, извън премията по полицата, определена по тарифите на застрахователя.
4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора. Когато потребитулят упражни правото си на отказ по чл. 12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, той дължи на застрахователя частта от застрахователната премия, съответна на периода, през който застрахователят е е носил риска, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените от последния административни разноски. Потребителят има право да получи всички заплатени от него суми, с изключение на сумите по предходното изречение в 30 дневен срок от отказа.
Член 5. (1) Информацията по чл. 4 от настоящите общи условия е информация по смисъла на чл. 185 от Кодекса за застраховането. С изпращането от страна на потребителите на заявление за сключване на чрез интернет страницата на Агента www.anixtrade.com, същите декларират, че са се запознали с цялата информация, касаеща сключването на избраната застраховка и декларират, че са получили цялата информация съгл. Чл. 177 и чл. 185 от кодекса за застраховането.
(2) С изпращане на заявлението за сключване на застраховка, потребителите декларират, че във връзка със Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронния подпис следва да съхранят цялата информация по повод и във връзка със сключения застрахователен договор на траен носител или да я разпечатат на хартиен носител.
(3) С изпращане на заявлението за сключване на застраховка, потребителите декларират че са запознати и приемат съдържанието на Общите условия за сключване на застрахователни договори чрез упълномощаване от разстояние на посредник чрез използване на електронни средства и Общите условия на застрахователя за избраната застраховка, които са неразделна част от застрахователния договор;
(4) С изпращане на заявлението за сключване на застраховка, потребителите декларират че са съгласни да получават чрез интернет страницата на Агента съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг. Съобщението се изпраща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на Агента.
(5) Заявяването и потвърждаване сключването на застраховка се извършва посредством интернет страницата на Агента www.anixtrade.com.
(6) Инициативата за сключване на застрахователен договор по смисъла на чл. 10.(2) от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние е на потребителя на застрахователна услуга. Застрахователният договор се сключва по инициатива на потребителя на застрахователна услуга въз основа на изпратено от него заявление за сключване на застраховка. С изпращане на заявлението той придобива статут на кандидат за застраховане.
(7) Кандидатът за застраховане спазва следната последователност на стъпките:
Стъпки за сключване на застраховката
1. Регистрация и вход (задължително) – клиента се регистрира на интернет страницата на Агента www.anixtrade.com, като може да използва и мобилното приложение. Задължително въвежда име и ЕГН. Регистрацията се извършва само еднократно и след потвърждение по email, клиента може да влезе в системата използвайки комбинацията от email адрес и парола.

2. Избор на застраховка (задължително) – след успешен вход в системата клиетът избира една от наличните видове застраховки

3. Задаване на параметри за застраховката – след като клиета е избрал застраховка е нужно да укаже период (задължително), за който е валидна застраховката и да избере допълнителни опции (по избор) според вида на застраховката.

4. Плащане застраховката – след като се укажат параметрите по застраховката, заявката се записва и на клиента се дава възможност за плати застраховката през електроната система на EPAY. След успешно плащане клиента получава email с линк за изтегляне на застрахователната полица, като полицата може да бъде прегледана и от мобилното приложение.


Член 6. (1) Агентът изготвя сертификат за сключената застраховка, подписва го с електронен подпис и го изпраща на посочен от потребителя е-майл адрес.
(3) Полицата и сертификата на сключена застраховка може да бъде изтеглен от страницата на Агента www.anixtrade.com в раздела "Провери и изтегли полица".
Член 7. Застрахователят записва в своята информационна система заявките и сертификатите. За установяване сключването на застрахователния договор или по искане на застрахованото лице информацията може да бъде предоставена в писмена форма.


ЛИЧНИ ДАННИ


Член 8. (1) С изпращането на заявката за сключване на застраховка кандидатът за застраховане дава изричното си съгласие по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЛД, неговите лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и използвани от Застрахователя във връзка със сключването и изпълнението на застрахователния договор, както и за действия предхождащи сключването на договора.
(2) Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които първите са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.
Член 9 (1) Застрахованият е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
(2) Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
(3) Застрахователят не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
Член 10. (1) Всеки застрахован има право на достъп и поправка на своите лични данни.
(2) Правото се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис, на адреса на Застрахователя, посочен по-долу.
Член 11. (1) Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел сключване на застраховка може да уведоми Застрахователя за това.
(2) Лицето, което има основателни предположения, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Застрахователя да не извършва обработката им.
(3) В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Застрахователя да изтрие тези данни от съответния регистър, като представи убедителни доказателства за противоречието на предоставените такива с действително положение, респ. използването на същите от трето лице. Застрахователя самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
(4) Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на Застрахователя, посочен по-долу.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Агента, за което последният уведомява по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
(2) Агентът и Потребителите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо потребителите след изричното им уведомяване съгласно правилата на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) Потребителите се съгласява, че всички изявления на Агента, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани имейл адрес, посочен от Потребителите при попълване на заявлението за застраховка. Потребителите се съгласяват, че цялата кореспонденция по повод сключването на застраховка с изключение на полицата и сертификата са валидно получени и без използване на електронен подпис.
Член 13. Страницата може да съдържа връзки към външни страници. Те са предназначени само за допълнителна информация на потребителя.
Член 14. Агентът не носи отговорност за актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната или предоставяна информация чрез страницата, за допуснати грешки, непълноти, загуба или промяна на информация на страницата.
Член 15. Агентът не носи отговорност за съдържанието, достъпността и актуалността на публикуваната информация на външни страници, връзки към които са публикувани на страницата.
Член 16 Недействителността на клауза ат настоящите общи условия не води до нищожност на никоя друга клауза и на общите условия като цяло.
Член 17 За неуредените в тези общи условия въпроси се прилага действащото национално законодателство-
Член 18. Настоящите общи условия влизат в сила от 15.10.2014 г.